INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych
Orthovision M. Pieniążek i T. Munir Spółka Partnerska Lekarzy Stomatologów jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adres: iod@orthovision.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 01-015 Warszawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ
przetwarzanie jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz czynności związanych z wykonywaniem opieki zdrowotnej (m. in. powiadamiania Państwa o terminach wizyt w gabinecie) (art. 9 ust. 1 lit. h RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

V. Odbiorcy danych
Jako podmioty lecznicze dbamy o poufność Państwa danych. Państwa dane osobowe administrator danych może udostępniać, tylko w zakresie koniecznym, przy dochowaniu obowiązku tajemnicy lekarskiej, następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją; osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń i zgodnie z terminami określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, co do zasady przez 20 lat.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Umów się na wizytę

OrthoVision Warszawa
X

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas!

WARSZAWA

Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 5

01-015 Warszawa

+48 514 247 364

LUBLIN

ul. Niecała 3/2,

20-080 Lublin

+48 796 144 144

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest ...